Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 TV chuẩn xác nhất

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong mô hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức quản lý riêng biệt so với tất cả mô hình công ty khác. Quý bạn là nhà đầu tư có nhu cầu mở công ty, thành lập mới doanh nghiệp, mong muốn lựa chọn mô hình quản lý phù hợp với khả năng, nhưng chưa hiểu rõ cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu rõ theo bài viết dưới đây.

Quý khách còn chưa nắm được cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay quy trình thành lập mới loại hình doanh nghiệp. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Cơ cấu công ty TNHH 1TV
Cơ cấu công ty TNHH 1TV
  1. Cơ sở pháp lý:
  • Luật doanh nghiệp 2014

2. Cơ cấu tổ chức quản lý:

  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu theo quy định pháp luật doanh nghiệp không quy định về cơ cấu quản lý, bởi lẽ chỉ có một chủ sở hữu quán lý thì xem như chủ sở hữu tự mình tổ chức hoạt động.
  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, theo quy định pháp luật doanh nghiệp quy định cơ cấu tổ chức quản lý như sau: Căn cứ Điều 78 Luật doanh nghiệp 2014

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.”

Theo đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu có thể tổ chức theo hai mô hình:

Thứ nhất, Mô hình bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Thứ hai, Mô hình bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

3. Quy định Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên:

  1. Hội đồng thành viên:

Căn cứ theo Điều 79 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 57 và quy định khác có liên quan của Luật này.”

Do đó, Thành viên Hội đồng thành viên sẽ do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, số lượng là từ 03 – 07 thành viên, nhiệm kỳ không quá 05 năm. Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên thì do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu.

Cơ cấu công ty TNHH 1TV
Cơ cấu công ty TNHH 1TV
  1. Chủ tịch công ty

Căn cứ theo Điều 80 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy địnhcủa Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Căn cứ quy định nêu trên thì đối với Công ty hoạt động theo mô hình quản lý có Chủ tịch công ty thì Chủ tịch công ty sẽ do Chủ sở hữu bổ nhiệm. Bởi lẽ, Chủ tịch Công ty là người nhân danh công ty và có nhiệm vụ tương tự Hội đồng thành viên trong mô hình thứ hai nêu trên.

  1. Giám đốc, Tổng giám đốc

Căn cứ theo Điều 81 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác”.

Theo quy định nêu trên thì Chức danh giám đốc, Tổng giám đốc sẽ được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc có thể được thuê, không bắt buộc phải là thành viên trong công ty. Đây là quy định nới lỏng cho việc Chủ sở hữu công ty có nguyện vọng thuê người khác có trình độ chuyên môn quản lý giỏi vào làm việc tại Công ty của mình nhằm phát triển hoạt động kinh doanh cho chính công ty.

Trên đây là toàn bộ thông tin phân tích đề cập tới cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay quy trình thành lập mới loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập mới loại hình doanh nghiệp nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.